top.png

img01.png

HDE One ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อย้ายไปใช้ระบบ Cloud


HDE One ช่วยเสริมสภาพแวดล้อมที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบน Office 365 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัท Keio Corporation ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในญี่ปุ่นผู้ดำเนินการสร้างสายรถไฟและเป็นเจ้าของห้าง Keio สามารถควบรวมกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ


User Case:Keio Corporation

img01.jpg

ภาพรวมธุรกิจของ Keio Corporation

ธุรกิจรถไฟของ Keio ให้บริการรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่าง Toyko แถบตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทางตอนเหนือของแถบ Kanagawa นอกจากนี้ทางกลุ่มธุรกิจยังให้บริการธุรกิจด้านการขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม


เหตุผลที่เลือกใช้ Microsoft Office 365

Office 365 ช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของบริษัท ซึ่งนอกเหนือจากการใช้งานผ่าน Exchange Online ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น E-mail และปฎิทินแล้วนั้น การใช้งานเพิ่มเติมผ่าน SharePoint Online ซึ่งมีฟังก์ชันอื่นๆให้ใช้งาน เช่น Information Portal Sharing, Document Sharing และ Workflow เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะนำ Office 365 เข้ามาใช้งานในบริษัท


Access Security

บริษัทตั้งค่า Access Control ด้วยระบบ IP Authentication โดยระบุให้เฉพาะบริษัท Keio Electric Railway และบางบริษัทในเครือเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งาน Office 365 ได้

Email Security

 • Email Suspension
 • Automatic ZIP Encryption
 • Email Archiving

Device Security

บริษัทนำ Secure Browser ของ HDE One มาใช้ควบคู่กับ Office 365 ทำให้พนักงานสามารถใช้งานบน Smart Device ได้อย่างปลอดภัยภายใต้นโยบาย BYOD (Bring Your Own Device)

 • Secure Browser

ทำไมถึงเลือกใช้ HDE One

 1. ปัญหาในการจัดการดูแลระบบเก่าที่ยุ่งยาก
 2. ค่าใช้จ่าย System Maintenance ของระบบเก่าที่ค่อนข้างสูง
 3. ได้รับการแนะนำจากหลายบริษัทในเครือที่ใช้งาน HDE One อยู่แล้ว
 4. ต้องการนำนโยบาย BYOD เข้ามาใช้
 5. HDE One มีราคาที่สมเหตุสมผลและให้บริการฟังก์ชันอย่างครบถ้วน
img01.jpg

ผลตอบรับหลังนำ HDE One เข้ามาใช้

 1. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับ License ใช้งานไปได้ถึง 1 ส่วน 3 ของค่าใช้จ่ายเดิม
 2. เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Office 365
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ
 4. HDE คอยให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีและรวดเร็วมาตลอดtop.png

img01.png

HDE One ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อย้ายไปใช้ระบบ Cloud


HDE One ช่วยเสริมสภาพแวดล้อมที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบน Office 365 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัท Keio Corporation ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในญี่ปุ่นผู้ดำเนินการสร้างสายรถไฟและเป็นเจ้าของห้าง Keio สามารถควบรวมกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ


User Case:Keio Corporation

img01.jpg

ภาพรวมธุรกิจของ Keio Corporation

ธุรกิจรถไฟของ Keio ให้บริการรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่าง Toyko แถบตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทางตอนเหนือของแถบ Kanagawa นอกจากนี้ทางกลุ่มธุรกิจยังให้บริการธุรกิจด้านการขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม


เหตุผลที่เลือกใช้ Microsoft Office 365

Office 365 ช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของบริษัท ซึ่งนอกเหนือจากการใช้งานผ่าน Exchange Online ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น E-mail และปฎิทินแล้วนั้น การใช้งานเพิ่มเติมผ่าน SharePoint Online ซึ่งมีฟังก์ชันอื่นๆให้ใช้งาน เช่น Information Portal Sharing, Document Sharing และ Workflow เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะนำ Office 365 เข้ามาใช้งานในบริษัท


Access Security

บริษัทตั้งค่า Access Control ด้วยระบบ IP Authentication โดยระบุให้เฉพาะบริษัท Keio Electric Railway และบางบริษัทในเครือเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งาน Office 365 ได้

Email Security

 • Email Suspension
 • Automatic ZIP Encryption
 • Email Archiving

Device Security

บริษัทนำ Secure Browser ของ HDE One มาใช้ควบคู่กับ Office 365 ทำให้พนักงานสามารถใช้งานบน Smart Device ได้อย่างปลอดภัยภายใต้นโยบาย BYOD (Bring Your Own Device)

 • Secure Browser

ทำไมถึงเลือกใช้ HDE One

 1. ปัญหาในการจัดการดูแลระบบเก่าที่ยุ่งยาก
 2. ค่าใช้จ่าย System Maintenance ของระบบเก่าที่ค่อนข้างสูง
 3. ได้รับการแนะนำจากหลายบริษัทในเครือที่ใช้งาน HDE One อยู่แล้ว
 4. ต้องการนำนโยบาย BYOD เข้ามาใช้
 5. HDE One มีราคาที่สมเหตุสมผลและให้บริการฟังก์ชันอย่างครบถ้วน
img01.jpg

ผลตอบรับหลังนำ HDE One เข้ามาใช้

 1. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับ License ใช้งานไปได้ถึง 1 ส่วน 3 ของค่าใช้จ่ายเดิม
 2. เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Office 365
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ
 4. HDE คอยให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีและรวดเร็วมาตลอดTOP